Bảo hiểm bổ trợ hay còn gọi bảo hiểm bổ sung/bảo hiểm gia tăng là sản phẩm bảo hiểm phụ được đính kèm với