Cha mẹ Việt Nam thường coi việc thi đậu và học đại học là con đường tối ưu để có tương lai tốt, không